CODESS

Codess FVG është një lloj bashkëpunimi social (sipas L.381 / 1991) i lindur në vitin 2000. Hartimet bashkëpunuese dhe menaxhon shërbimet sociale, ndihmëse, shëndetësore, arsimore, orientim dhe të mirëpritur që i përgjigjen ndryshimeve të kompanisë, duke bashkëpunuar me publikun organet dhe ndërmarrjet e tjera sociale në iniciativa për komunitetet lokale.

Kodelet FVG vepron në sektorët e mëposhtëm: të moshuarit (shërbimet e kujdesit në shtëpi; objektet rezidenciale dhe qendrat ditore); Shërbimet Shëndetësore (Politike Private Healthcare; Kujdesi për kodin e kodeve); Fëmijëria e parë (foletë e fëmijërisë, shërbimet suplementare dhe eksperimentale); Të miturit dhe me aftësi të kufizuara (shërbimet socio-arsimore territoriale dhe shkollore; ditë dhe qendra rezidenciale); Të rinjtë (shërbimet e InformAgiovanit, projektet e reja dhe qendrat e grumbullimit të të rinjve); Azilkërkuesit (pritja e gjerë e shtetasve të huaj që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare).

Në punën e përditshme të kodeve FVG janë vënë në qendër: përdoruesit që marrin shërbime, aksionarë që kontribuojnë në realizimin e tyre, qytetarëve dhe komuniteteve të pranishme në territor, me një angazhim për të respektuar çdo ditë dhe në çdo nivel, brenda dhe jashtë Organizata, vlerat e përbashkëta nga kooperativa dhe të shprehura në “Kodin e Etikës”.

Në nivelin e cilësisë dhe menaxhimit të punës, pikat e forta të kodrës FVG janë besueshmëria, efikasiteti i menaxhimit, inovacioni, rooting dhe prania në komunitetin lokal, bashkëpunimin dhe punën e rrjetit dhe trajnimin.

Adresë

Viale Trieste, 89 – 33100 Udine

Oraret e hapjes

Adresa e postës elektronike

info@codessfvg.it

Numër telefoni

Tel. 0432 21331 – Fax 0432 510916