Politika e kukive pina-q.eu

Cookies përbëhen nga pjesë të kodit të instaluara në shfletues që ndihmojnë Pronarin në ofrimin e Shërbimit sipas qëllimeve të përshkruara. Disa nga qëllimet për instalimin e Cookies mund të kërkojnë gjithashtu pëlqimin e Përdoruesit.

Kur instalimi i Cookies bëhet në bazë të pëlqimit, ky pëlqim mund të revokohet lirisht në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet e përfshira në këtë dokument.

Përkufizime dhe referenca ligjore
Të dhënat personale (ose të dhënat)
Çdo informacion që, drejtpërdrejt ose tërthorazi, edhe në lidhje me çdo informacion tjetër, duke përfshirë një numër personal identifikimi, e bën një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm, përbën të dhëna personale.

Të dhënat e përdorimit
Ky është informacioni i mbledhur automatikisht përmes kësaj faqeje interneti (përfshirë nga aplikacionet e palëve të treta të integruara në këtë faqe interneti), duke përfshirë: adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesi që lidhet me këtë faqe interneti, adresat në URI (Burimi Uniform Identifikuesi) shënimi, koha e kërkesës, metoda e përdorur për të përcjellë kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj. . .) vendi i origjinës, karakteristikat e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga vizitori, konotacionet e ndryshme kohore të vizitës (për shembull koha e kaluar në secilën faqe) dhe detajet e itinerarit të ndjekur brenda Aplikacionit, me referencë e veçantë për sekuencën e faqeve të konsultuara, për parametrat që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të Përdoruesit.

Përdoruesi
Individi që përdor këtë faqe interneti, i cili, përveç nëse specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

I interesuar
Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi i të dhënave (ose menaxheri)
Personi fizik, personi juridik, administrata publike dhe çdo organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të Kontrolluesit të të Dhënave, siç përcaktohet në politikën e privatësisë.

Kontrolluesi i të dhënave (ose pronari)
Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organ tjetër i cili, individualisht ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe mjeteve të miratuara, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti. Kontrolluesi i të dhënave, përveç nëse specifikohet ndryshe, është pronari i kësaj faqeje interneti.

Kjo faqe interneti (ose ky aplikacion)
Mjeti i harduerit ose softuerit përmes të cilit mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesve.

Shërbimi
Shërbimi i ofruar nga kjo faqe interneti siç përcaktohet në kushtet përkatëse (nëse disponohet) në këtë sajt/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)
Nëse nuk specifikohet ndryshe, çdo referencë për Bashkimin Evropian që përmbahet në këtë dokument synohet të shtrihet në të gjitha shtetet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.

Biskota
Një pjesë e vogël e të dhënave të ruajtura brenda pajisjes së Përdoruesit.

Referencat ligjore
Politika e privatësisë është hartuar në bazë të sistemeve të shumta legjislative, duke përfshirë nenet 13 dhe 14 të Rregullores (BE) 2016/679.

Nëse nuk specifikohet ndryshe, kjo deklaratë e privatësisë zbatohet ekskluzivisht për këtë faqe interneti.

Kuki statistikore teknike dhe agregate
Aktivitetet rreptësisht të nevojshme për funksionim
Kjo faqe interneti përdor Cookies për të ruajtur sesionin e Përdoruesit dhe për të kryer aktivitete të tjera që janë rreptësisht të nevojshme për funksionimin e kësaj faqeje interneti, për shembull në lidhje me shpërndarjen e trafikut.

Aktivitet në lidhje me ruajtjen e preferencave, optimizimin dhe statistikat
Kjo faqe interneti përdor “Cookies” për të ruajtur preferencat e shfletimit dhe për të optimizuar përvojën e shfletimit të Përdoruesit. Këto cookie përfshijnë, për shembull, ato për përcaktimin e gjuhës dhe monedhës ose për menaxhimin e statistikave nga pronari i sajtit.

Lloje të tjera kuki ose vegla të palëve të treta që mund t’i instalojnë ato
Disa nga shërbimet e renditura më poshtë mbledhin statistika në formë të përmbledhur dhe anonime dhe mund të mos kërkojnë pëlqimin e Përdoruesit ose mund të menaxhohen drejtpërdrejt nga Pronari – në varësi të asaj që përshkruhet – pa ndihmën e palëve të treta.

Nëse midis mjeteve të treguara më poshtë ka shërbime të menaxhuara nga palë të treta, këto mund – përveç asaj që specifikohet dhe gjithashtu pa dijeninë e pronarit – të kryejnë aktivitete të gjurmimit të përdoruesit. Për informacion të detajuar mbi këtë, këshillohet të konsultoheni me politikat e privatësisë së shërbimeve të listuara.

Ndërveprimi me rrjetet sociale dhe platformat e jashtme
Ky lloj shërbimi lejon ndërveprimin me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga faqet e kësaj faqeje interneti.
Ndërveprimet dhe informacionet e marra nga kjo faqe në internet janë në çdo rast subjekt i cilësimeve të privatësisë së Përdoruesit në lidhje me çdo rrjet social.
Në rast se instalohet një shërbim ndërveprimi me rrjetet sociale, është e mundur që, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai të mbledhë të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar.

Butoni “Pëlqeje” dhe miniaplikacionet sociale në Facebook (Facebook, Inc.)
Butoni “Like” dhe miniaplikacionet sociale të Facebook janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Facebook, të ofruara nga Facebook, Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisë.

Butoni +1 dhe miniaplikacionet sociale të Google+ (Google Inc.)
Butoni +1 dhe miniaplikacionet sociale Google+ janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Google+, të ofruara nga Google Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e Privatësisë.

Statistikat
Shërbimet e përfshira në këtë seksion lejojnë Kontrolluesin e të Dhënave të monitorojë dhe analizojë të dhënat e trafikut dhe përdoren për të mbajtur gjurmët e sjelljes së përdoruesit.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics është një shërbim analize ueb i ofruar nga Google Inc. (“Google”). Google përdor të dhënat personale, të mbledhura në mënyrë anonime në këtë faqe, me qëllim të gjurmimit dhe ekzaminimit të përdorimit të kësaj faqeje interneti, përpilimin e raporteve dhe ndarjen e tyre me shërbime të tjera të zhvilluara nga Google.
Google mund të përdorë të dhënat personale, të mbledhura në mënyrë anonime në këtë sajt për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisë – Opt Out.

Shikimi i përmbajtjes nga platformat e jashtme
Ky lloj shërbimi ju lejon të shikoni përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme direkt nga faqet e kësaj faqeje interneti dhe të ndërveproni me to.
Në rast se instalohet një shërbim i këtij lloji, është e mundur që, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai të mbledhë të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar.

Widget video YouTube (Google Inc.)
YouTube është një shërbim shikimi i përmbajtjes video i menaxhuar nga Google Inc. që lejon këtë faqe interneti të integrojë një përmbajtje të tillë brenda faqeve të saj.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë.

Si mund të pranoj instalimin e Cookies?
Përveç asaj që tregohet në këtë dokument, Përdoruesi mund të menaxhojë preferencat në lidhje me Cookies direkt brenda shfletuesit të tij dhe të parandalojë – për shembull – palët e treta nga instalimi i tyre. Nëpërmjet preferencave të shfletuesit është gjithashtu e mundur të fshihen Cookies të instaluara në të kaluarën, duke përfshirë Cookie-në në të cilën ruhet përfundimisht pëlqimi për instalimin e Cookies nga kjo faqe. Përdoruesi mund të gjejë informacione se si të menaxhojë Cookies me disa nga shfletuesit më të njohur, për shembull në adresat e mëposhtme: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari dhe Microsoft Internet Explorer.

Duke iu referuar cookies të instaluara nga palët e treta, Përdoruesi mund të menaxhojë gjithashtu cilësimet e tij dhe të tërheqë pëlqimin duke vizituar lidhjen përkatëse të tërheqjes (nëse është e disponueshme), duke përdorur mjetet e përshkruara në politikën e privatësisë së palës së tretë ose duke kontaktuar drejtpërdrejt palën e tretë .

Pavarësisht nga sa më sipër, Përdoruesi mund të përdorë informacionin e dhënë nga EDAA (BE), Network Advertising Initiative (USA) dhe Digital Advertising Alliance (SHBA), DAAC (Kanada), DDAI (Japoni) ose shërbime të tjera të ngjashme. Me këto shërbime është e mundur të menaxhoni preferencat e gjurmimit të shumicës së mjeteve të reklamimit. Prandaj, kontrolluesi i të dhënave këshillon Përdoruesit që të përdorin këto burime përveç informacionit të dhënë në këtë dokument.

Kontrolluesi i të dhënave
A.S.A.D. Shoqëria e kooperativës sociale
Via G. Lunghi, 63
06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Email kontakti i pronarit: info@asad-sociale.it

Per cdo sqarim, informacion,
ushtrimin e të drejtave të renditura në këtë informacion,
kontaktoni pronarin në emailin e mëposhtëm: info@asad-sociale.it

Meqenëse instalimi i skedarëve të “Cookies” të palëve të treta dhe sistemeve të tjera të gjurmimit përmes shërbimeve të përdorura në këtë faqe interneti nuk mund të kontrollohet teknikisht nga Pronari, çdo referencë specifike për “Cookies” dhe sistemet e gjurmimit të instaluara nga palët e treta duhet të konsiderohet indikative. Për të marrë informacion të plotë, Përdoruesi ftohet të konsultojë politikën e privatësisë së çdo shërbimi të palës së tretë të listuar në këtë dokument.

Duke pasur parasysh kompleksitetin objektiv të identifikimit të teknologjive të bazuara në Cookies, Përdoruesi ftohet të kontaktojë Pronarin nëse dëshiron të marrë ndonjë informacion të mëtejshëm mbi përdorimin e vetë Cookies përmes kësaj faqeje interneti.